ANBI - Gemeente

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Als Protestantse Gemeente de Ontmoeting willen wij online transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. We hebben daarom hieronder de ANBI-gegevens van onze verschillende geledingen voor u beschikbaar gesteld.

De Protestantse gemeente te Vorden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.  De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Vorden.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de diaconale taken van de gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 7).

Beleid

Ons beleid kun je hier vinden.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Protestantse Gemeente Vorden

RSIN-nummer: 825646649

KvK-nummer PKN: 30258482

Algemene gegevens

Website: www.pgvorden.nl 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres: Kerkstraat 2, 7251 BC Vorden
Postadres: Postbus 31, 7250 AA Vorden

Banknummer: NL 60 RABO 0366 4012 46

Samenvatting jaarrekening en begroting

Baten en lasten 2020 KRM

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vorden

RSIN-nummer: 825646650

Kvk-Nummer Diaconie PG Vorden: 76383334

Contact gegevens

Website: www.pgvorden.nl 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres: Kerkstraat 2, 7251 BC Vorden
Postadres: Postbus 31, 7250 AA Vorden

Banknummer: NL 57 RABO 0366 4018 82

Samenvattingen jaarrekening en begroting

Jaarrekening diaconie 2020

Jaarrekening en begroting Gemeente

  Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 39135 40254 39320
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 1500 360 1000
Bijdragen leden en anderen 150500 165717 168442
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen - 1200 -
Totaal baten A 191135 207531 208763
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 27200 41568 28178
Kosten niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  26850 11626 15197
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 7500 10486 8831
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 99500 94272 139988
 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 10500 8550 5635
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 14300 12343 14154
Salarissen en vergoedingen 22450 26967 24650
Kosten beheer, administratie en archief 19550 19000 17406
Rentelasten/bankkosten 1750 1680 1252
Totaal lasten A 229600 226492 255292
       
Operationeel resultaat (A) 38465 18962 -46529
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 2700 616187 83664
Incidentele lasten -1000 -1157 -23879
Incidentele baten en lasten (B) 1700 615030 59784
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -36765 596068 13255
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 15000 2632 28679
Onttrekingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 -4570 -4068
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 15000 -1938 24612
       
Resultaat naar Algemene reserves (D) -21765 594130 37867

 

Jaarrekening en begroting Diaconie

  Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 1469 1469 1474
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 5 5
Bijdragen leden en anderen 1650 6665 1448
Door te zenden collecten en giften 5796 11366 7557
Totaal baten A 8915 19505 10484
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 95 93 90
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1838 1711 1901
Kosten beheer, administratie en archief 149 91 154
Rentelasten/bankkosten 300 279 312
Diaconaal werk plaatselijk 2925 3796 2869
Diaconaal werk regionaal/landelijk 1400 5597 -
Diaconaal werk wereldwijd 2000 4495 -
Afdrachten door te zenden collecten en giften 5796 11147 14926
Totaal lasten A 14503 27209 20252
       
Operationeel resultaat (A) -5588 -7704 -9768
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - 59853 -
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) - 59853 -
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -5588 52149 -9768
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -
Onttrekingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - - -
Toevoegingen bestemmingsfondsen      
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen - - -
       
Resultaat naar Algemene reserves (D) -5588 52149 -9768

 

Dagelijkswoord.nl

De Protestantse Gemeente Vorden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde.